ชื่อ - นามสกุล :นายพายัพ สังวรจิตร
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : พายับ