ชื่อ - นามสกุล :นายวิทยา กองวงษา
ตำแหน่ง :นิติกร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :