ชื่อ - นามสกุล :นายชินกานต์ ผาสุวรรณ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :