ชื่อ - นามสกุล :นายภัทรพล วงศ์ธรรม
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ภัทรพล