ชื่อ - นามสกุล :นายสร้อย พรมส่วน
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :