ชื่อ - นามสกุล :นางประภาวดี วงศ์ธรรม
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :