ชื่อ - นามสกุล :นายอารมย์ สุมานัด
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง