ชื่อ - นามสกุล :นางจันทร์ทิพย์ กาละพันธ์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานพัสดุ