ชื่อ - นามสกุล :พ.อ.อ.หญิง ศิรินาฎ จอมทรักษ์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุรการ